Какво е 4G Покритие Контакти MyTicom Кошница
Кошницата е празна!
Общи условия Бг En Партньори

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НА ТИ.КОМ АД И ПРЕДОСТАВЯНИ ЧРЕЗ ТЯХ УСЛУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЕЛЕКТРОННИЯ ПОРТАЛ

I. Общи положения
1.1 Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „Ти.ком “ ООД (наричано по-долу за краткост „Ти.ком“) и всяко лице, което ползва интернет страници на Ти.ком и предоставяни чрез тях услуги, включително електронния портал на Ти.ком MyT.com (наричано по-долу за краткост „потребител“).
1.2.Настоящите Общи условия съдържат реда и условията за достъп до електронния портал на Ти.ком MyT.com (наричан по-долу „електронен портал”) и ползване на съдържанието и услугите предлагани на него, посочени на www.ticom.bg.

2. Интернет страниците на Ти.ком и достъпните чрез тях услуги, включително електронният портал MyT.com и достъпните чрез него услуги, се предоставят от „Ти.ком “ ООД, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 121261531, със седалище и адрес на управление гр. София 1592, район „Искър “, бул. „Асен Йорданов “№ 14, ет. 2, и имейл: cs@ticom.bg.
3.1. По смисъла на настоящите Общи условия „интернет страници на Ти.ком“ или „сайт на Ти.ком “ е страницата www.ticom.bg, както и всяка друга интернет страница или сайт, регистрирани от Ти.ком.
3.2. По смисъла на настоящите Общи условия потребителите са две категории:
регистрирани – потребители, които се регистрират в електронния портал MyT.com или друг портал на Ти.ком , който изисква регистрация;
нерегистрирани – потребители, които посещават интернет страници на Ти.ком, без да извършват регистрация.
4.1. Настоящите Общи условия са публикувани на интернет страницата на Ти.ком www.ticom.bg и се считат за приети от потребителя с факта на влизането му в сайта.
4.2. За ползване на интернет страници на Ти.ком и предоставяни чрез нея услуга, и регистрация в други електронни портали, Ти.ком си запазва правото да изиска изрично волеизявление от потребителя, че същият приема настоящите Общи условия, като независимо от липсата или наличието на волеизявление се прилага т. 4.1. от настоящите Общи условия.
4.3. В случай че потребителят не приема настоящите Общи условия, същият следва да преустанови използването на интернет страници на Ти.ком и предоставяни чрез тях услуги, и да не извършва регистрация в електронния портал MyT.com или други електронни портали на Ти.ком .
5. Потребителят се задължава да ползва интернет страници на Ти.ком и предоставяни чрез тях услуги, включително електронния портал MyT.com, в съответствие с настоящите изисквания и приложимите общи условия, правила, тарифи, условия за сключване на договори за продажба на стока и/или услуга от разстояние и други условия на Ти.ком .

II. Ползване на интернет страници на Ти.ком и предоставяни чрез тях услуги, включително електронния портал MyT.com
6. За да използва интернет страници на Ти.ком и предоставяните чрез тях услуги, включително електронния портал MyT.com, потребителят следва да си осигури свързване към интернет мрежата. Ти.ком предоставя информация и услуги, достъпни чрез сайта и/или електронен портал и не отговаря за каквито и да е смущения и/или технически проблеми, осуетяващи ползването на сайта и/или електронния портал, вследствие експлоатирането на оборудване, използвано от потребителя за свързване към интернет мрежата.
7.1. Достъпът до съдържанието и услугите, предоставяни чрез електронния портал MyT.com се извършва след регистрация.
7.2. Съдържанието и услугите, които не се достъпват чрез електронния портал, се използват, с или без да се изисква регистрация от потребителя в зависимост от конкретните правила за използване на съответната услуга.
8. Когато за ползването на отделни услуги и съдържание от интернет страници на Ти.ком и/или електронния портал MyT.com са приложими допълнителни условия и/или цени, същите се посочват изрично. Актуалните условия и/или цени се публикуват на www.ticom.bg.
9. Електронните изявления, потвърдени от потребителя чрез потребителско име и парола, имат валидност на изявление със саморъчен подпис, по силата на чл. 13 от Закона за електронния документ и електронния подпис.
10. Ти.ком има право да променя своите интернет страници и предоставяните чрез тях услуги, включително електронния портал MyT.com, да добавя и спира услуги, да променя структурата, начина за достъп и регистрация на потребителите, както и да прекрати използването им от страна на отделни или всички потребители, без да е необходимо да ги уведомява.
11. Ти.ком има право да прекрати едностранно и без предизвестие достъпа до предоставените услуги в следните случаи:
11.1. Установено е или основателно може да се предположи, че потребителят разпространява посредством интернет, SMS или посредством използване на услуги, достъпни чрез интернет страници на Ти.ком и/или електронния портал MyT.com, съобщения с рекламни, търговски, нецензурни, обидни, клеветнически и/или заплашителни текстове и/или изображения, включително и на религиозна, верска или политическа основа, както и такива с порнографско съдържание;
11.2 Установено е или основателно може да се предположи, че потребителят с действията си накърнява доброто име на Ти.ком , нарушава законите в Република България и международните актове;
11.3. Установено е или основателно може да се предположи, че потребителят формулира, изпраща, публикува или предава по друг начин съдържание, което няма право да предава;
11.4. Установено е или основателно може да се предположи, че потребителят формулира, изпраща, публикува или предава по друг начин съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго право на собственост на Ти.ком или трети лица;
11.5. Установено е или основателно може да се предположи, че потребителят формулира, изпраща, публикува или предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, „верижни писма“ и др.;
11.6. Установено е или основателно може да се предположи, че потребителят формулира, изпраща, публикува или предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;
11.7. Установено е или основателно може да се предположи, че потребителят нарушава нормалната работа на другите потребители на интернет страници на Ти.ком и/или електронния портал MyT.com, включително и ако не ги ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите потребители да ползват интернет страниците и/или електронния портал;
12. В случай на неправомерни действия по т. 11 от настоящите Общи условия и/или при поискване от компетентните органи на Република България, Ти.ком има право да предостави цялата налична информация за действията и самоличността на потребителя на компетентните органи.

III. Регистрация в електронния портал MyT.com
13. Регистрацията в електронния портал MyT.com е безплатна и се извършва в съответствие с указанията на www.ticom.bg.
14. Задължения на потребителя при регистрация:
14.1. да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма;
14.2. да внася при нужда промени в регистрационната информация, с оглед на нейната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.
15. В случай че потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, Ти.ком има право да откаже по-нататъшен достъп до електронния портал.
16. Само потребители, които са оторизирани с потребителско име и парола за достъп до електронния портал, могат да ползват услугите, предоставяни чрез него.
17. Потребителят получава потребителско име и временна парола за достъп до електронния портал, които са верифицирани от Ти.ком. От съображения за сигурност, при първо влизане в електронния портал MyT.com, клиентът трябва да смени временната парола за достъп, с такава по свой избор. Промяната се направи от клиентския профил в секцията „Смяна на парола“.
18. Потребителят е длъжен да пази своите потребителско име и парола конфиденциално и да не ги преотстъпва на други лица.
19. Всяко ползване на потребителско име и парола, включително чрез създадени от потребителя допълнителни регистрации, се счита, че е извършено от потребителя и го обвързва, независимо дали потребителят е разрешил и/или одобрил ползването на потребителското име и паролата му, освен ако докаже, че те са узнати по противоправен начин от трето лице.
20. Потребителят се съгласява да уведоми незабавно Ти.ком за всяко неоторизирано използване на потребителското си име и парола и за всяко друго нарушаване на сигурността.
21. В случай на загубване (забравяне) на паролата и по изрично искане на потребителя, при наличие на техническа възможност Ти.ком изпраща автоматично съобщение на електронната поща, предоставена от потребителя в процеса на регистрация. Съобщението съдържа регистрираното потребителско име и/или парола за достъп.

ІV. Отговорност
22. Ти.ком не отговаря пред потребителя за:
22.1. загуби, пропуснати ползи и други вреди, причинени на потребителя в резултат от ползване на интернет страници на Ти.ком и предоставяни чрез тях услуги, включително електронния портал MyT.com, както и за невъзможността да се ползват тези услуги;
22.2 неспособност на потребителя да ползва отделни услуги;
22.3 претенции от трети лица срещу потребителя при или по повод ползване на услугите;
22.4. разпространение на съобщения, посредством интернет, SMS или посредством ползване на услуги чрез електронния портал, с нецензурни, обидни или заплашителни текстове и/или изображения, включително такива на религиозна, верска или политическа основа, както и за разпространение на рекламни и търговски съобщения без съгласие на получателите. В случай, че са налице доказани неправомерни действия по тази точка, Ти.ком има право да използва всички технологични и законови мерки за откриване на нарушителите и осведомяване на компетентните органи;
22.5. съдържанието на сайтове, към които препращат връзки от интернет страници на Ти.ком и/или електронния портал MyT.com;
22.6. непреки вреди във връзка с електронния портал, неговото съдържание и възможността за ползването му, доколкото е допустимо от приложимите нормативни актове, всякакви предвидими или не преки вреди във връзка с електронния портал, неговото съдържание и възможността за ползването му ще бъдат ограничени до размера на сумата, заплатена от потребителя за ползване на съответните услуги;
22.7. ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в интернет или на телекомуникационните връзки в и/или извън страната, потребителят не може да ползва частично или напълно възможностите на услугите, предоставяни чрез интернет страници на Ти.ком и/или електронния портал.
23. Ти.ком не дава никакви гаранции, изрични или подразбиращи се, относно информация, съдържание, услуги, функционирането и възможностите за достъп до интернет страници на Ти.ком и/или електронния портал MyT.com. При несъответствие на сайта и/или електронния портал с изисквания на потребител, същият може да преустанови използването им.

V. Интелектуална собственост
24. Материалите на интернет страниците на Ти.ком и/или електронния портал MyT.com са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби. Съдържанието включва, но не се ограничава до текстове, изображения, музикални и аудио-визуални произведения, дизайн, лога, подредба, софтуер, технологии и др.
25. Ти.ком си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и части от информацията на свои интернет страници и/или електронния портал, на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията на страните.
26. Освен ако не е уточнено друго, Ти.ком е единствен носител на правото да разпространява съдържанието на своите интернет страници и/или електронния портал. Всяко копиране и разпространение на съдържание от сайт и/или електронния портал, доколкото не е изрично разрешено, е нарушение на Закона за авторското право и сродните му права и други приложими нормативни актове и подлежи на съответни санкции.
27. Ти.ком предоставя единствено неизключително, непрехвърлимо право за лично ползване, включващо възпроизвеждане на съдържанието на своите интернет страници и/или електронния портал MyT.com само на устройства за лична употреба като не се предоставят никакви права освен тези за лично ползване и не се гарантира нищо във връзка с качеството, възможността за ползване, претенции от трети лица спрямо потребителя във връзка с ползване на съдържанието.
28. С публикуване на информация на интернет страници на Ти.ком и/или в електронния портал MyT.com, потребителят декларира, че е носител на авторските права и предоставя информацията безвъзмездно, като дава правото на Ти.ком да я разпространява на своите страници и/или електронния портал.
29. При констатирано нарушение на авторски или други права на интелектуална собственост, както и при други проблеми във връзка с достъпа, функционирането и съдържанието на интернет страници на Ти.ком и/или електронния портал MyT.com, потребителят може да подаде сигнал на телефон 0700 35 053 или на имейл cs@ticom.bg.

VI. Лични данни и конфиденциалност
30. Ти.ком се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява номера, създадени потребителски имена, пароли или друга персонална информация, предоставени от потребители, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.
31. Всякаква информация, данни, произведения и др., с изключение на лични данни, изпратени на Ти.ком от потребители при използване на интернет страници на Ти.ком и/или електронния портал MyT.com, се считат за неконфиденциални, като лицето, което ги изпраща, отговаря за законосъобразността на съдържанието им и правото да се разпространяват, като изпращането им дава право на Ти.ком да ги ползва свободно, както намери за добре.
32. Ти.ком ползва предоставените лични данни във връзка с ползване на свои интернет страници и/или електронния портал при най-голяма конфиденциалност, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни.
33. Потребителите имат право на достъп до собствените си лични данни, които са въвели или са станали достояние на Ти.ком при ползване сайта и/или електронния портал, както и на поправка на тези лични данни.
34. Приемайки настоящите Общи условия потребителите се съгласяват предоставените от тях лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от Ти.ком за целите на услугите, предоставяни от Ти.ком , включително за целите на директния маркетинг. Потребителите се считат за информирани, че Ти.ком има право да изпраща повиквания, съобщения и електронна поща за целите на директния маркетинг и реклама на собствени услуги на предприятието, като предоставя възможност на всеки потребител, в случай на получаване на повикване, съобщение или електронна поща за целите на директния маркетинг, да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения.
35. Всички доброволно предоставени от потребителите лични и други данни, които ги идентифицират в процеса на ползване на интернет страниците на Ти.ком и/или електронния портал MyT.com се съхраняват, обработват и използват от Ти.ком за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги.
36. Ти.ком си запазва правото да използва IP адресите и други данни на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите Общи условия.
37. Ти.ком има право да изпраща на потребителите нотификации под формата на кратки съобщения, които предоставят информация за ново съдържание и услуги на интернет страниците и/или в електронния портал.
38. Ти.ком си запазва правото да изпраща чрез електронния портал информация на потребителите за актуални промоции на предлаганите услуги.
39. Ти.ком има право да ползва cookies за автоматична идентификация на потребителите.

VII. Други разпоредби
40.1. Ти.ком си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи условия, за което не се задължава да уведомява потребителите.
40.2. Промени в настоящите Общи условия влизат в сила от датата на публикуването им или друга изрично посочена дата.
41. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.
42. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно съгласие. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване пред компетентния съд.
43. Настоящите условия влизат в сила и се прилагат от 18.04.2018 г.г. Настоящите условия се изменят на 23.03.2021 г. и промяната влиза в сила на същата дата.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НА ТИ.КОМ АД И ПРЕДОСТАВЯНИ ЧРЕЗ ТЯХ УСЛУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЕЛЕКТРОННИЯ ПОРТАЛ (97.13 KB)
списък с общи условия