Какво е 4G Покритие Контакти MyTcom Кошница
Кошницата е празна!
Общи условия Бг En Партньори

Общи условия

УСЛОВИЯ НА „ТИ.КОМ” АД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКА И /ИЛИ УСЛУГА ОТ РАЗСТОЯНИЕ (в сила от 18.05.2018 г.)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. С настоящите условия („Условията“) се определят реда, сроковете и условията за сключване на договор за продажба на Стока и/или Услуга от разстояние между Потребители и „ТИ.КОМ” АД, наричано за краткост по-долу „Ти.ком“, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 204577841, със седалище, адрес на управление и кореспонденция: гр. София 1592, район Искър, ж.к. Дружба 1, бул. „Асен Йорданов“№ 14, ет.2, телефон за контакт: 0700 35 053 и имейл: cs@ticom.bg.
2. Настоящите Условия се прилагат във всички случаи, когато между Ти.ком и физическо лице се сключва договор за продажба на Стока и/или Услуга от разстояние. като под договор за продажба на Стока и/или Услуга от разстояние се разбира всеки договор, сключен между Ти.ком и потребител чрез организираната система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние на Ти.ком, без едновременното физическо присъствие на Ти.ком и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.
3. Навсякъде в тези Условия следните думи и изрази, когато започват с главна буква (включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число), ще имат посочените в тази точка значения, освен когато контекстът изисква друго:
3.1. „Общи условия” означава действащите Общи условия за съответната Услуга, които към датата на изменение и допълнение на тези Условия са: „Общи условия за уреждане на взаимоотношенията между „ТИ.КОМ” АД и абонатите и потребителите, ползващи интернет услуги и услуги за пренос на данни чрез обществената електронна съобщителна мрежа на „ТИ.КОМ” АД“.
Общите условия са общодостъпни на интернет страницата на Ти.ком www.ticom.bg , както и във всеки един търговски обект на Ти.ком или негов търговски представител.
3.2. „Потребител” означава физическо лице, което желае да ползва и/или заявява и/или сключва договор за продажба от разстояние по отношение на една или повече Стоки или Услуги, предоставяни от Ти.ком въз основа на тези Условия.
3.3. „Услуга” означава, която и да е услуга по смисъла на приложимите Общи условия, предлагана от Ти.ком.
3.4. „Стока” означава вещ, която е предназначена за потребление и която се доставя или предоставя на Потребителя от Ти.ком срещу заплащане.
3.5. „Продажба по телефона” е система за сключване на договор за продажба на Стока и/или Услуга от разстояние, при която предложението за сключване на договор и съответно неговото приемане се осъществява по телефон.
3.6. „Онлайн магазин” е система за сключване на договор за продажба на Стока и/или Услуга, при която предложението за сключване на договор се съдържа на интернет страницата на Ти.ком www.ticom.bg и приемането се осъществява чрез заявка през посочената страница.
3.7. "Цифрово съдържание" са данни, които са произведени и доставени в цифрова форма, като компютърен софтуер програми, апликации, филми, музика, текстове, електронни книги, бази с данни, интернет сайтове и други, независимо дали са достъпни чрез изтегляне или предаване в реално време, посредством материален носител или чрез всякакво друго средство.
3.8. "Траен носител" е всеки носител, даващ възможност на потребителя или на търговеца да съхранява информация, изпратена лично до него, който позволява лесното ѝ използване в бъдеще за период от време, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията, и който позволява непромененото възпроизвеждане на съхранената информация. Такива носители са например хартия, устройства за съхранение на данни с USB интерфейс, CD-ROM дискове, DVD дискове, карти с памет, твърди дискове на компютрите, електронна поща и други. За траен носител се смятат и интернет сайтовете, които отговарят на следните условия: сайтът позволява на потребителя да запази получената информация, информацията може да бъде запазена в продължение на достатъчно дълъг период от време и търговецът, предоставил информацията, не може да я променя.

II. ПРОЦЕДУРА ПО СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКА И/ИЛИ УСЛУГА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

4. Общи правила при продажба от разстояние
4.1. За отправяне на предложение от страна на Ти.ком за продажба на Стока и/или Услуга от разстояние ще се използват средства за комуникация от разстояние, като:
4.1.1.адресирани и неадресирани печатни материали на Ти.ком;
4.1.2. писмо до Потребителя;
4.1.3. радио;
4.1.4. телевизия;
4.1.5. видеотекст;
4.1.6. електронна поща;
4.1.7. интернет;
4.1.8. факс;
4.1.9. телефон (с или без участието на човек);
4.1.10. реклама в пресата с талон за поръчка;
4.1.11. видеотелефон;
4.1.12. компютър;
4.1.13. каталог;
4.1.14. други, позволени от закона.
4.2. Всеки желаещ да сключи договор за покупка на Стока и/или Услуга от разстояние, може да направи заявка на телефона на Ти.ком 0700 35 053 или да подаде такава по електронен път на следния адрес на Ти.ком: www.ticom.bg , като следва указания там начин.

4.3. Ти.ком е длъжно преди сключването на договор за продажба от разстояние да предостави своевременно на Потребителя следната информация:
4.3.1. името и адреса на Ти.ком (седалище и адрес на управление или адрес за осъществяване на търговска дейност), телефонен номер, както и адреса на електронната поща и интернет страницата на дружеството;
4.3.2. основните характеристики на Стоката и/или Услугата;
4.3.3. крайната цена на стоките или услугите с включени всички данъци и такси или когато поради естеството на стоките или услугите цената не може да бъде изчислена предварително в разумни граници - начина на нейното изчисляване; когато е приложимо, в крайната цена на стоките или услугите се включват всички допълнителни разходи за транспорт, доставка или пощенски такси, а когато тези разходи не могат да бъдат изчислени предварително в разумни граници, се посочва обстоятелството, че такива допълнителни разходи могат да бъдат дължими от потребителя; в случай на безсрочен договор или на договор, съдържащ абонамент, в крайната цена се включват всички разходи за периода на фактуриране; когато тези договори предвиждат фактуриране по фиксирана тарифа, в крайната цена се включват и всички месечни разходи; когато общата сума на разходите не може да бъде изчислена предварително в разумни граници, се предоставя информация за начина на изчисляване на цената;
4.3.4. разходите за използване на средството за комуникация от разстояние за сключване на договора, когато тези разходи са изчислени на база, различна от основната тарифа;
4.3.5. условията за плащане, доставка, изпълнение, датата, на която Ти.ком се задължава да достави стоките или да извърши услугите, и когато е приложимо - предвидените от търговеца начини за разглеждане на жалби на потребители;
4.3.6. когато потребителят има право на отказ от договора, се посочват условията, срокът и начинът за неговото упражняване. Ти.ком предоставя на потребителя и стандартния формуляр за упражняване правото на отказ;
4.3.7. когато е приложимо, се посочва обстоятелството, че потребителят трябва да поеме разходите за връщане на стоките в случай на упражняване правото на отказ; при договорите от разстояние, ако поради естеството си стоките не могат да бъдат върнати по обичаен начин по пощата, се посочват разходите за връщането им;
4.3.8. указание, в случай че потребителят упражни правото си на отказ, след като е направил искане предоставянето на услугите да започне в срока на правото на отказ, е длъжен да плати на Ти.ком разходи, изразяващи се в пропорционалната сума на това, което действително му е било предоставено до момента, в който потребителят е уведомил търговеца за упражняване правото на отказ;
4.3.9. когато не е предвидено право на отказ, Ти.ком уведомява потребителя, че няма право на отказ или когато е приложимо, се посочват обстоятелствата, при които потребителят губи правото си на отказ от договора;
4.3.10. напомняне за наличието на законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба;
4.3.11. когато е приложимо, се посочва наличието на възможност за оказване на помощ на потребителя след продажбата, наличието на извънгаранционно обслужване и на търговска гаранция, както и условията по тях;
4.3.12. когато е приложимо, се посочва дали има кодекси за добра търговска практика, къде могат да бъдат намерени и по какъв начин може да бъде получен екземпляр от тях;
4.3.13. срокът на договора, когато е приложимо, или в случай че договорът е безсрочен или в него е предвидена клауза за автоматично подновяване - условията за неговото прекратяване;
4.3.14. когато е приложимо, се посочва минималният срок, за който потребителят има задължения по договора;
4.3.15. когато е приложимо, се посочва дали е необходимо да се предоставят депозити или други финансови гаранции, които се заплащат или дават от потребителя по искане на Ти.ком, и условията по тях;
4.3.16. когато е приложимо, се посочва функционалността на цифровото съдържание, включително приложимите мерки за техническа защита;
4.3.17. когато е приложимо, се посочва всяка съответна оперативна съвместимост на цифровото съдържание с някои видове хардуер и софтуер, които са известни на Ти.ком или за които може разумно да се очаква, че са му известни;
4.3.18. когато е приложимо, се посочва възможността за използване на извънсъдебни процедури за разрешаване на спорове и за обезщетяване, в които Ти.ком участва, и условията за достъп до тях.
4.4. Информацията по т. 4.3.6. до т. 4.3.8. по-горе може да се предостави чрез стандартните указания за упражняване правото на отказ. Ти.ком е изпълнил задължението си за предоставяне на информацията по т. 4.3.6. до т. 4.3.8., ако е предоставил на потребителя надлежно попълнени стандартните указания за упражняване правото на отказ.
4.5. Ако Ти.ком не изпълни изискванията за предоставяне на информация за допълнителните разходи или за другите разходи, или за разходите за връщане на стоките, посочени, потребителят не дължи тези разходи.
4.6. Информацията по т. 7 по-горе ще бъде предоставяна на Потребителите на български език, по ясен и разбираем начин, в зависимост от вида на използваното средство за комуникация, ще подчертава търговския характер на предложението и ще бъде в съответствие с принципа на добросъвестност при търговските сделки и добрата търговска практика. Когато информацията се предоставя на траен носител, тя е четливо написана. Информацията по т. 4.3. е неразделна част от договора от разстояние или от договора извън търговския обект и не може да бъде променяна, освен ако страните по договора изрично уговорят друго.
4.7. Когато договорът е сключен чрез използване на средство за комуникация от разстояние, което е с ограничено пространство или време за представяне на информация, Ти.ком предоставя върху използваното средство за комуникация преди сключването на договора най-малко преддоговорната информация по т. 4.3.1. в частта за наименованието на Ти.ком, т. 4.3.2., т. 4.3.3., т. 4.3.6. и т. 4.3.13. Останалата информация по т. 4.3. се предоставя на потребителя по подходящ начин в зависимост от използваното средство за комуникация от разстояние на ясен и разбираем език. Когато информацията се предоставя на траен носител, тя трябва да бъде четливо написана.

5. Специални правила за продажба от разстояние при използване на някои средства за продажба от разстояние.
5.1. При договор от разстояние, който се сключва по електронен път чрез интернет страницата на Ти.ком и който предвижда задължение за потребителя да извърши плащане, Ти.ком предоставя на потребителя информацията по т. 4.3.2., 4.3.3., 4.3.13, 4.3.14 по ясен и очевиден начин в непосредствена близост до бутона, чрез който потребителят прави поръчката си. Ти.ком обезпечава, че когато потребителят прави своята поръчка, изрично потвърждава, че поръчката е свързана със задължение за плащане от негова страна. Ако извършването на поръчка е свързано с активиране на бутон или на подобна функция, върху бутона или върху тази подобна функция се изписват четливо само думите "поръчка със задължение за плащане" или друга съответна недвусмислена формулировка, от която става ясно, че извършването на поръчка води до задължение за плащане от страна на потребителя. При неизпълнение на това задължение на Ти.ком, потребителят не е обвързан с договора за поръчка.
5.2. Правещият търговско предложение по телефона, респ. приемащият телефонна заявка представител на Ти.ком, в началото на всеки разговор следва да уведоми потребителя за наименованието на Ти.ком, своето име, както и да разкрие търговската цел на обаждането. При продажба от разстояние чрез телефон, на потребителя се предоставя най-малко информацията по т. 4.3.1. в частта за наименованието на Ти.ком, т. 4.3.2., т. 4.3.3., т. 4.3.6. и т. 4.3.13. Останалата информация по т. 4.3. се предоставя на потребителя по подходящ начин в зависимост от използваното средство за комуникация от разстояние на ясен и разбираем език. Когато информацията се предоставя на траен носител, тя трябва да бъде четливо написана.
5.3. При сключване на договор от разстояние по телефона Ти.ком се задължава да потвърди направеното предложение до потребителя на траен носител. Потребителят е обвързан от предложението, едва след като го подпише или след като е изпратил писменото си съгласие за приемане на предложението.
5.4. При сключването на договор от разстояние по телефона договорът влиза в сила и потребителят се обвързва от предложението от деня, в който Ти.ком е получил съгласието на потребителя в писмена форма.
5.5. Когато Ти.ком използва телефонна линия за да се свързват с него абонати и потребители във връзка със сключения договор или във връзка със сключване на договор, стойността на разговора ще е стандартна, без да се дължи допълнителна такса, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена (обн., ДВ., бр 64 от 2010 г.; изм., бр. 12 от 2011 г., бр. 74 от 2012 г. и бр. 28 от 2014 г.).

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТИ.КОМ

6. Ти.ком се задължава да предостави на потребителя на траен носител потвърждение за сключения договор в рамките на разумен срок след сключване на договора от разстояние или най-късно в момента на доставка на стоките, или преди да е започнало изпълнението на услугата. Потвърждението от страна на Ти.ком трябва да съдържа цялата информация по т. 4.3., освен ако Ти.ком е предоставил тази информация на потребителя на траен носител преди сключването на договора от разстояние и при договори за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител - потвърждение на изричното предварително съгласие и приемане от потребителя за започване изпълнение на договора преди изтичане на срока за упражняване правото на отказ от договора.
7. При сключване на договор за продажба на Стока и/или Услуга от разстояние, Ти.ком ще доставя на Потребителя, чрез куриерска фирма, пратка, съдържаща два екземпляра от договора, подписани от страна на дружеството, както и Стоката и съответно СИМ карта и/или устройство за свързване към мрежата (в случай че такива се изискват за предоставяне на Услуга). При получаване на пратката, Потребителят се задължава да се легитимира пред куриера с личната си карта, след което да подпише договора за продажба и талона за доставката и да предаде един екземпляр от договора и талона обратно на куриера. В случай, че Потребителят не бъде открит на посочения от него адрес и той не потърси пратката в офис на куриера в десетдневен срок от изпращането й от Ти.ком, се счита че Потребителят се е отказал от договора за продажба на Стока и/или Услуга от разстояние. В случаите по предходното изречение, Потребителят дължи на Ти.ком заплащане на транспортните разходи, направени от Ти.ком, за изпращане на договора и/или Стоката.
8. Когато потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Ти.ком се задължава да възстанови всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора.
8.1. Ти.ком е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя;
8.2. Ти.ком няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Ти.ком.
8.3. При договор за продажба, когато Ти.ком не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя, докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.
8.4. При договор извън търговския обект, когато стоките са били доставени в дома на потребителя в момента на сключването на договора, Ти.ком е длъжен да прибере стоките за своя сметка, ако естеството на стоките е такова, че не позволява те да бъдат върнати по обичаен начин по пощата.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОР

9. Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, изрично предвидени в правилата на тези общи условия, в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора.
10. Когато Ти.ком не е предоставил на потребителя информация за правото му на отказ от договора, потребителят има право да се откаже от договора от разстояние в срок една година и 14 дни, считано от датата на сключване на договора.
11. Когато Ти.ком предостави на потребителя информацията за правото на отказ в срок една година от датата на сключване на договора, потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект в срок 14 дни, считано от датата на получаване на информацията.
12. Когато потребителят иска да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, той се задължава да информира Ти.ком за решението си преди изтичането на срока за отказ.
13. За да упражни правото си на отказ, потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ или да заяви в писмена форма на следния имейл адрес: cs@ticom.bg или по друг недвусмислен начин решението си да се откаже от договора. Ти.ком е длъжен незабавно да изпрати на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.
14. Ще се счита, че потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, ако е изпратил съобщение на Ти.ком за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на срока за отказ, а когато Ти.ком не е предоставил информация за правото на отказ - съгласно удължените срокове, предвидени в т. 10 и т. 11 по горе.
15. Упражняването на правото на отказ прекратява задълженията на Ти.ком и потребителя да изпълнят договора от разстояние.
16. Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние и когато Ти.ком не е предложил да прибере стоките сам, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Ти.ком или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на Ти.ком за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на Ти.ком преди изтичането на 14-дневния срок. Под връщане на стоките обратно се разбира устройство, предоставено за ползване на Услугата, и/или СИМ карта в оригиналната опаковка в нейната цялост (опаковката на пратката може да бъде отваряна), пълна окомплектовка и придружаващата я документация и без увреждания, на мястото и по начина, указани от Ти.ком.
17. Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на стоките, с изключение на случаите, когато Ти.ком се е съгласил да ги заплати, или ако Ти.ком не го е уведомил, че разходите за връщане на стоките се заплащат от потребителя.
18. Потребителят носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. Потребителят не носи отговорност за намалената стойност на стоките, когато търговецът не го е уведомил за правото му на отказ.
19. Когато потребителят упражни правото си на отказ, след като е направил искане предоставянето на услугите да започне в срока на правото на отказ, той заплаща на търговеца пропорционалната сума на това, което действително му е било предоставено до момента, в който потребителят е уведомил Ти.ком за упражняване правото на отказ. Пропорционалната сума, която потребителят трябва да заплати на Ти.ком, се изчислява въз основа на крайната цена, уговорена в договора. Ако крайната цена е прекомерно висока, пропорционалната сума се изчислява въз основа на пазарната стойност на това, което действително е било предоставено.
20. Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора, той не дължи разходи за:
20.1. доставянето изцяло или отчасти на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато:
а) потребителят не е дал изричното си предварително съгласие за започване изпълнението на договора преди изтичане на 14-дневния срок, или
б) потребителят не е потвърдил, че знае, че като дава съгласие за започване изпълнението на договора, ще загуби правото си на отказ от договора, или
в) Ти.ком не е предоставил потвърждение на изричното предварително съгласие и приемане от потребителя за започване изпълнението на договора.
21. Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние, всеки допълнителен договор се прекратява автоматично, без потребителят да дължи каквито и да е разходи, обезщетения и/или неустойки, с изключение на разходите, предвидени в тези общи условия. Това правило не се прилага за хипотезите, предвидени в чл. 28 от Закона за потребителските кредити.22. Клаузите за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние не се прилагат за:
22.1. договори за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Ти.ком;
22.2. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ;
22.3. при които потребителят изрично е поискал от Ти.ком да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка. Когато при такова посещение Ти.ком предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки
23. При доставка на стоки или предоставяне на услуги, които не са поръчани от потребителя, той не е длъжен да възстанови стоката и не дължи заплащане на стоката или услугата на този, който я е изпратил или предоставил. Липсата на отговор от страна на потребителя относно доставката на стоки и услуги не се смята за съгласие.
24. Плащането на всички фактури се извършва съгласно условията, уговорени в съответните договори, приложимите Общи условия и ценовата листа на Ти.ком. Плащането на Стоката се извършва най-късно при получаването й от Потребителя.

V. ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКА И/ИЛИ УСЛУГА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

25. При сключването на договор за продажба на Стока и/или Услуга от разстояние, Потребителят се обвързва от предложението след като подпише екземпляр от договора съгласно т. 7 от настоящите условия. Договорът влиза в сила на датата, посочена в него, като дата за влизане в сила.
26. По отношение на предоставянето на дадена Стока и/или Услуга се прилагат условията, уговорени в съответните договори за предоставяне на Стока и/или Услуга, както и съответно приложимите към тях Общи условия.
27.1. При приемане на предложение за сключване на договор от разстояние, Потребителят се съгласява с настоящите Условия, предоставя доброволно необходимите лични данни и се съгласява същите да бъдат събрани, обработвани, използвани и съхранявани от Ти.ком за целите на предоставяните съгласно настоящите Условия Стоки и/или Услуги. При поръчка (заявка) чрез електронен магазин, Потребителят собственоръчно въвежда всички свои лични данни, необходими за сключване на договор за продажба на Стока и/или Услуга.
27.2. Ти.ком има право да предоставя събраните, обработвани и съхранявани за целите на тези Условия данни на Потребителя на трети лица - администратори или оператори на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с цел изпълнение на доставка на Стока, изготвяне на кредитна оценка и/или събиране на вземания, дължими за ползваните Услуги.
28. Срочен договор се продължава само с изрично писмено съгласие на потребителя относно условията за продължаването му. При липса на съгласие, след изтичане на срока на договора, той се преобразува в безсрочен при същите условия. Потребителят има право да прекрати безсрочния договор с едномесечно предизвестие, без да дължи неустойки за това.
29. Изменения на сключения договор, съгласно т. 7, се извършват с допълнителни писмени споразумения.
30. Преди потребителят да бъде обвързан с договор или с предложение за сключване на договор, Ти.ком трябва да получи изричното му съгласие за всяко допълнително плащане, което превишава уговорената цена по основното договорно задължение на търговеца. Когато Ти.ком не е получил изричното съгласие на потребителя, но е приел, че такова е налице, поради това, че потребителят не е отхвърлил предварително изготвените от търговеца предложения, които са свързани със задължение за плащане и не са били поискани от потребителя, той има право заплатените от него допълнителни суми да му бъдат възстановени.

VI. ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА

31. Настоящите Условия могат да бъдат изменяни и допълвани по всяко време по инициатива на Ти.ком.
32. При промяна на настоящите Условия, Ти.ком се задължава да ги публикува на страницата си в Интернет в срок от 3 (три) дни преди влизането им в сила.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

33. За всички, неуредени в настоящите Условия, въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащото българско законодателство.
34. При възникване на спорове, страните уреждат същите по пътя на преговорите и в дух на взаимно разбирателство, а при невъзможност за постигане на съгласие ще отнасят спора за решаване от компетентния български съд.

Настоящите Условия са неразделна част от: „Общи условия за уреждане на взаимоотношенията между „ТИ.КОМ” АД и абонатите и потребителите, ползващи интернет услуги и услуги за пренос на данни чрез обществената електронна съобщителна мрежа на „ТИ.КОМ” АД.

списък с общи условия